شنیده شدن صدای قلب ترانه

پنجشنبه رفتیم سونوگرافی ...

و بعد از کلی معطلی بالاخره جنین دیده شد . و صدای قلبش هم شنیده شد.

17 میلیمتر بودماچ.اونروز سارا و مامانش اومدن خونه ما که ما رو ببینن و گفتم که حامله ام و اونها هم کلی خوشحال شدن.شام هم ساندویچ گرفتیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید