نامزدی

پرستوهای پرشور ما پریسا و محسن در آغزین راه زندگی ...

راهی دیار عشق ، مکه مکرمه و مدینه منوره شده اند. بدین وسیله به بهانه دایدار زوار در مراسم پرشور نامزدی این دو گل شرکت نمایید . باشد با یک کرشمه دو ناز حاصل آید...

این متن را دایی باقر جان برانم نوشت.

ارایشگاه رفتم گل سرخ و همه میگفتن خوشگل شدم.

اونشب هم خیلی خوب و از اون شب به بعد رسمی تر زن محسن شدم.

/ 0 نظر / 9 بازدید